XỬ LÝ HỌC VỤ & CẢNH BÁO HỌC VỤ (HK1 2016-2017)

DANH SÁCH XỬ LÝ HỌC VỤ VÀ CẢNH BÁO HỌC VỤ - HỌC KỲ I, 2016-2017
TT LỚP MSSV HỌ TÊN HK xét   ĐTB 152 ĐTB 161 TBTL TCTL KQ xét Kết quả xét GHI CHÚ Hạn cuối khoa MTCN nhận đơn    
1 14010101 11401058 Đỗ Hữu Nghĩa 161 2 6.05 0.03 5.63 61 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
2 14010103 11401051 Hồ Thị Thanh Nga 161 2 6.69 0 4.95 58 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
3 14010201 11402033 Phạm Nguyễn Bích Vân 161 2 6.13 2.18 5.65 68 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
4 14010202 11402001 Nguyễn Khương Phương Thúy 161 3 6.07 0 5.13 78 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
5 14010301 11403068 Nguyễn Thị Mỹ Diễm 161 1 3.01 0.29 2.69 28 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
6 14010301 11403082 Lê Bảo Linh 161 2 3.42 0 3.88 41 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
7 14010301 11403094 Dư Thị Thúy Vy 161 2 3.43 2.38 3.93 42 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
8 14010301 11403147 Trương Lê Phương Anh 161 2 5.81 1.49 5.05 62 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
9 14010302 11403101 Dương Trúc Quân 161 2 3.49 0 3.57 45 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
10 14010304 11403032 Trần Thị Xuân Hồng 161 3 6.04 0 5.52 89 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
11 14010304 11403087 Ngô Thanh Nguyên 161 2 2.5 0 4.01 60 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
12 14010305 11403028 Nguyễn Hương Hoa 161 3 4.96 0 5.12 70 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
13 14010401 11403122 Đặng Thị Thoa 161 2 4.83 2.02 4.91 63 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
14 14010401 11404004 Võ Lê Mỹ Thùy 161 3 6.47 2.28 5.61 89 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
15 14010402 11404021 Võ Trương Minh Châu 161 2 3.08 1.77 4.61 68 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
16 14010402 11404056 Trần Thị Hoàng Anh 161 3 5.9 0 4.85 81 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
17 15010102 11501013 Trần Trương Vương Nhi 161 3 3.46 0 2.75 23 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
18 15010102 11501046 Nguyễn Gia Lập 161 3 4.27 0 3.01 26 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
19 15010102 11501071 Nguyễn Anh Tài 161 3 4.71 1.3 3.51 22 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
20 15010102 11501073 Nguyễn Thị Yến Vân 161 3 5.37 0 3.73 20 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
21 15010102 11501075 Đặng Thị Hoàng Ngọc 161 3 3.64 0 4.48 15 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
22 15010102 11501093 Trần Nguyễn Hiếu 161 3 6.86 0 4.01 19 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
23 15010102 11501111 Trần Thị Thùy Linh 161 3 3.05 0 2.7 15 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
24 15010103 11501097 Nguyễn Ái Châu 161 3 4.14 0.36 3.5 18 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
25 15010103 11501107 Nguyễn Thị Thảo Hương 161 3 3.01 0 2.72 17 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
26 15010104 11501024 Đặng Minh Trọng 161 3 6.28 0 2.92 19 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
27 15010104 11501032 Lý Kim Phước 161 3 7.54 0 4.74 40 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
28 15010104 11501120 Đặng Ngọc Hạ Nguyên 161 3 2.66 1.56 3.51 27 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
29 15010104 11501137 Nguyễn Thị Thu Trang 161 3 3.14 0 2.26 14 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
30 15010201 11502002 Phùng Thoại Yến 161 3 4.39 0 4.34 18 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
31 15010201 11503082 Nguyễn Triết 161 3 2.9 0 2.65 18 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
32 15010301 11503028 Trương Thị Thùy Trang 161 3 4.95 0 5.13 24 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
33 15010302 11503009 Phan Hoàng 161 3 5.86 0 3.6 26 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
34 15010303 11503047 Đoàn Trần Phong Châu 161 3 3.91 1.4 3.66 17 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
35 15010303 11503050 Đặng Nguyên Hoàng 161 3 3.73 1.13 3.56 30 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
36 15010303 11503070 Nguyễn Phước Định Thiện 161 3 3.4 1.15 3.61 26 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
37 15010303 11503085 Mai Vũ Vân 161 3 2.49 1.18 2.66 14 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
38 15010402 11504064 Trần Ngọc Cẩm 161 3 5.91 1.96 4.3 22 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
39 15010403 11504028 Phan Thị Minh Thi 161 3 4.62 0 3.77 18 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
40 15010403 11504040 Đặng Thị Thủy Tiên 161 3 2.84 0 1.87 10 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
41 16010201 11602007 Phạm Minh Tấn 161 1 0 0 0 0 0 Cảnh báo học vụ Sinh viên làm đơn cam kết, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
1 14010101 11401002 Huỳnh Vĩnh Lợi 161 2 0.34 0 4.75 56 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
2 14010101 11401104 Hoàng 161 2 0 0 5.18 59 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
3 14010101 11401122 Cao Lê Huỳnh Huấn 161 2 0.04 0 3.34 50 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
4 14010102 11401067 Từ Minh Thái 161 2 1.01 0 4.06 32 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
5 14010102 11401138 Lê Văn Phước Thiện 161 2 0.53 0 3.68 34 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
6 14010103 11401090 Hoàng Nguyễn Minh Ngọc 161 2 0.09 0 3.78 37 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
7 14010104 11401179 Võ Thị Mỹ Duyên 161 2 2 1.65 2.81 30 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
8 14010105 11401079 Đào Duy Khương 161 1 0 0 2.45 21 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
9 14010202 11402012 Nguyễn Quốc Thanh 161 1 0 0 3.18 14 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
10 14010302 11403006 Lương Vũ Long 161 2 2.48 0.07 3.77 52 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
11 14010302 11403103 Bùi Đức Huy 161 2 1.56 0 4.02 43 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
12 14010302 11403152 Trương Thị Nhật Tuyền 161 2 1.5 0 3.5 43 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
13 14010304 11403043 Nguyễn Thị Hồng Nhung 161 2 1.23 1.51 3.85 48 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
14 14010304 11403057 Đặng Võ Tánh 161 1 0 2.35 2.6 28 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
15 14010304 11403114 Huỳnh Ngọc Thanh Thảo 161 2 1.76 0 4.15 54 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
16 14010304 11403163 Nguyễn Hoàng Tường Dũng 161 1 0 1.27 2.44 28 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
17 14010304 11403168 Võ Tiến Đạt 161 2 1.92 0 4.48 45 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
18 14010401 11404036 Phạm Minh Phúc 161 2 0.06 0 2.79 34 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
19 14010401 11404052 Huỳnh Thị Vân 161 2 0 0 3.58 30 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
20 14010402 11404005 Nguyễn Trần Anh Thy 161 2 2.22 0 3.94 41 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
21 14010402 11404031 Viên ánh Ngọc 161 2 0.68 0 4.85 53 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
22 14010402 11404032 Trần Minh Nhật 161 2 0 0 4.86 63 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
23 14010402 11404065 Khưu Ngọc Trân 161 2 2.07 0 4.57 62 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
24 14010402 11404069 Nguyễn Thị Thùy Duyên 161 2 1.13 0 4.92 49 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
25 15010101 11501065 Huỳnh Anh Hào 161 3 0.19 0 1.91 9 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
26 15010102 11501112 Nguyễn Trường Đạt 161 3 0.67 0 1.36 5 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
27 15010103 11501063 Vũ Nguyễn Hoàng Long 161 3 2.07 1.65 1.32 5 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
28 15010104 11501067 Nguyễn Anh Đào 161 3 0.74 3.24 2.25 16 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
29 15010201 11502008 Mai Nghĩa Hiệp 161 3 2.33 0 1.72 11 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
30 15010201 11502017 Mai Xuân TrườNg 161 3 1.64 0.3 1.14 6 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
31 15010201 11502020 Cao Hoàng Nhật 161 3 3.3 4.37 3.08 31 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
32 15010302 11503011 Trần Thanh Duy 161 3 1.32 0 1.61 12 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
33 15010302 11503031 HuỳNh Thanh Quang 161 3 0.27 0 0.79 2 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
34 15010303 11503036 Đinh Tấn Tài 161 3 0 1.38 1.31 17 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
35 15010303 11503053 NguyễN Minh Trung 161 3 0 0 0 0 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
36 15010401 11504059 Trần Thị Giang 161 3 0 0 0 0 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
37 15010403 11504014 Huỳnh Ngọc Sơn 161 3 0 0 0.79 3 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
38 15010403 11504016 Trần Thị Ánh Tuyết 161 3 0.89 0 0.89 0 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017    
39 15010403 11504041 Đào Ngọc Thúy Vi 161 3 2.05 2.13 2.53 16 1 Xử lý học vụ Sinh viên làm đơn cứu xét, có xác nhận của phụ huynh 15g00, ngày 15/02/2017