THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH ĐẦU RA DÀNH CHO SINH VIÊN VÀ GVVC