THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CẢNH BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP & XỬ LÝ HỌC VỤ HK2/2016-2017

Thời gian

Nội dung

20/01/2017 Phòng Đại học thông báo danh sách đề nghị cảnh báo và xử lý học vụ về các Khoa.
23/01 – 10/02/2017 Khoa gửi thư, gọi điện thoại và thông báo về gia đình sinh viên ngay khi nhận được danh sách trên (bảng tin, email sinh viên, website khoa,..).
23/01 – 15/02/2017 Sinh viên nộp đơn xin cứu xét, đơn xin chuyển bậc/hệ đào tạo,… tại Văn phòng Khoa.
27/02/2017 Phòng đại học thông báo kết quả xử lý học vụ cho các Khoa. Khoa thông báo cho sinh viên. Đối với những trường hợp sinh viên không được cứu xét học tiếp, Khoa hướng dẫn sinh viên nộp đơn đề nghị cứu xét chuyển bậc đào tạo (đối với những ngành có đào tạo cao đẳng hoặc trung cấp).
27/02 – 01/3/2017 Sinh viên nộp đơn đề nghị chuyển bậc đào tạo tại Văn phòng Khoa.