ĐỀ CƯƠNG MÔN CƠ SỞ (PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG THIẾT KẾ)

Nhằm cung cấp cho học viên phương pháp tư duy sáng tạo trong thiết kế;
Nắm bắt quy trình xây dựng ý tưởng và thực hành sáng tạo trên ngôn ngữ thị giác 2D;
Giúp cho học viên vận dụng các kỹ năng tạo hình để hình thành bài tập có tính thẩm mỹ cao.

Môn học được xây dựng trên cơ sở kết hợp kiến thức lý thuyết và thực hành sáng tạo. Người học được cung cấp ba chương;

Chương 1: Cơ sở lý luận và quy trình phát triển ý tưởng sáng tạo trong thiết kế

Chương 2: Sử dụng ngôn ngữ –hiệu ứng nghệ thuật thị giác trong thiết kế sáng tạo

Chương 3: Khai thác đề tài và chất liệu trong thiết kế.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng

Giới thiệu về đào tạo Thạc sĩ ngành Mỹ thuật Ứng dụng