BIỂU MẪU & QUI TRÌNH GIẢI QUYẾT ĐƠN

Khoa MTCN gửi đến các bạn thông tin về các biểu mẫu và qui trình giải quyết các đơn từ, các bạn sinh viên tham khảo và thực hiện đúng theo quy định nhé.

Link chứa các biểu mẫu tại đây.

Trân trọng!